Avoimen tieteen uutisia 2/2022 | Open Science News 2/2022

(Please, scroll down to read in English.)

UEF-kirjaston Avoimen tieteen uutiset – kyselyn tulokset ja jatko

Halusimme selvittää (kysely 14. -27.2.2022), miten UEFilaiset (tutkijat, muu henkilökunta, opiskelijat) seuraavat avoimeen tieteeseen liittyviä ajankohtaisia asioita, koulutuksia, linjauksia, päätöksiä, suosituksia jne.

Vastauksia saimme 47, joka on todella vähän suhteutettuna koko UEFin henkilöstöön ja opiskelijoihin! Kiitos kaikille vastaajille!

Luetko UEF-kirjaston avoimen tieteen uutisia? Ei ole tuttu 47 %, Kyllä, useimmiten 23 %, En yleensä 21 %, En koksaan 4 %, Kyllä, aina 4 %.

Kyselyyn vastanneista suurimmalle osalle (47 %) UEF-kirjaston avoimen tieteen uutiset ei ole tuttu.

6. Missä seuraat mieluiten avoimen tieteen asioita tulevaisuudessa? Suosituimmuusjärjestys: Yammer openUEF, UEF Avoin tiede -sivusto, UEF-kirjaston avoimen tieteen uutisia, sosiaalinen media, avointiede.fi, Suomen akatemia, sähköpostilistat, muu, Plan S.

Kyselyyn vastanneet haluaisivat seurata avoimen tieteen asioita mieluiten openUEF Yammerista (57 %) sekä UEF avoin tiede -verkkosivuilta (45 %).

Kyselyn tulosten perusteella tämä kesäkuun UEF-kirjaston avoimen tieteen uutiset 2/2022 jää viimeiseksi. Kirjasto tiedottaa jatkossa avoimen tieteen asioista Yammer openUEF ja UEF avoin tiede -verkkosivuilla.

Avoimen tieteen toimintakulttuuri -linjaus julkaistu

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus riippuu kulttuurista, jossa tutkittua tietoa tuotetaan. Toimintakulttuurin avoimuuden linjausta kirjoitettaessa on käyty läpi kaikki kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation piirissä tehdyt aikaisemmat linjaukset ja suositukset. Avoimen toimintakulttuurin strategisina periaatteina ovat 1) vastuullisuus, eli luotettavuus, eettisyys, toistettavuus ja läpinäkyvyys on reunaehto avoimuudelle 2) Toimintakulttuurin avoimuus edellyttää vastavuoroisuutta, joka ilmenee sekä organisaation sisäistä että ulkopuolista toimintaa hyödyntävänä vuorovaikutuksena kaikille osapuolille sekä 3) avoimen toimintakulttuurin toteutuminen edellyttää läpinäkyvyyttä, palveluja ja kannustimia. Lisätietoja.

Yritysyhteistyön suositus julkaistu

Suosituksessa käsitellään avoimen tieteen toimintatavan sisällyttämistä suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välisessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI-toiminnassa) Suosituksessa kerrotaan, miten yritysyhteistyössä syntyviä tutkimustuloksia ja -aineistoja voidaan hyödyntää ja/tai levittää turvallisesti, tehokkaasti sekä mahdollisimman avoimesti. Lisätietoja.

Kansalaistieteen suositus julkaistu

Suosituksen tarkoitus on antaa tutkimusorganisaatioille ja näiden rahoittajille sekä muille kansalaisyhteisön rajapinnassa toimiville organisaatioille periaatteet ja ohjeet kansalaistieteen edistämiseksi. Suositus käsittelee kansalaistieteen erityiskysymyksiä ja tarjoaa tapoja kansalaistieteen vakiinnuttamiseksi yhdeksi tasavertaiseksi käytössä olevista tieteellisistä menetelmistä. Suosituksen tavoitteena on tarjota perusta kansalaistieteen tutkimuksen laadun varmistamiseksi suomalaisessa tiedeyhteisössä. Lisätietoja.

Palveluiden itsearviointityökalu

Toimintakulttuurin avoimen linjauksen tueksi on kehitetty palveluiden itsearviointityökalu, joka huomioi kaikkien aiempien avoimen tieteen kansallisten linjausten suositukset. Työkalun tarkoituksena on auttaa tutkimusorganisaatioita palveluiden itsearvioinnissa, kehittämisessä ja saataville asettamisessa. Itsearviointityökalun toimenpiteitä ja kriteeristöjä hyödynnetään myös kansallisen avoimen tieteen seurantamallissa. Lisätietoja.

UNESCO kerää parhaita käytäntöjä avoimen tieteen suosituksen tueksi

UNESCO on avannut lomakkeen, jolla se kerää parhaita käytäntöjä, jolla voidaan tukea avoimen tieteen suosituksia. Käytäntöjä etsitään erityisesti seitsemän eri kokonaisuuden edistämiseksi:

 1. Avoimen tieteen ja tutkimuksen hyötyjen ja haasteiden sekä erilaisten tapojen ymmärtämisen lisäämiseksi
 2. Tutkimuksen avoimuutta edistävästä linjaus/säädösympäristöstä
 3. Avoimen tieteen ja tutkimuksen infrastruktuureihin investoinneista
 4. Investoinneista henkilöstöön, koulutukseen, opetukseen ja digitaaliseen lukutaitoon avoimen tieteen mahdollisuuksien edistämiseksi
 5. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kulttuurin ja kannustimien tukemiseksi ja kehittämiseksi
 6. Innovatiivisiin avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapoihin kannustamiseksi tutkimuksen kaikissa vaiheissa sekä
 7. Kansainväliseen ja monialaiseen yhteistyöhön kannustaminen avoimessa tieteessä vähentämään digitaalista, teknologista ja tiedollista eriarvoisuutta.

Lomake on avoinna 15.7.2022 saakka.

Avoimen tieteen seuranta käynnistyy

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaa on kehitetty OKM:n 2015-2019 tekemän kypsyystasoselvityksen pohjalta ja toimintaympäristön kehittymisen myötä näkökulmaakin on laajennettu. Tiedonkeruu toteutetaan 19.5.-30.6.2022. Kyselyssä tarkastellaan organisaatioiden avoimuutta ohjaavia dokumentteja sekä avoimuutta tukevia palveluita. Tehtävää työtä tarkastellaan neljän osa-alueen mukaisesti: toimintakulttuuri, julkaisut, aineistot ja menetelmät sekä oppiminen. Tulokset julkaistaan Tiedejatutkimus.fi-portaalissa loka-marraskuussa 2022. Lisätietoja.

Results of UEF library’s survey on Open science news and what happens next

We wanted to find out (survey 14. -27.2.2022) how UEFians (researchers, other staff members, students) follow current affairs, trainings, alignments, decisions, recommendations, etc., related to open science.

We received 47 responses to the survey, which is quite a low number in proportion to the total number of UEF staff and students! Thank you to all respondents!

Most of the respondents were not familiar with UEF library’s Open Science News (47%).

The respondents would like to follow open science issues from Yammer openUEF (57%) and Open science web pages by UEF (45%).

Based on the results of the survey this June issue of UEF library’s Open science news 2/2022 will be the last one. In future, the library will broadcast the issues related to open science on Yammer openUEF and UEF Open science web pages.

Policy for open scholarship has been published

Open Science and open research require changes in the ways in which researched information is produced. When drafting the policy for open scholarship, all previous policies and recommendations made within the framework of the Open Science Coordination in Finland have been reviewed. The strategic principles are 1) Responsibility, i.e. reliability, ethics, repeatability and transparency, is a precondition for openness 2) The openness of the culture requires reciprocity, which is manifested in interaction that benefits both internal and external activities of the organizations and 3) The realization of a culture of open scholarship requires transparency, services and incentives. More information.

Recommendation on research cooperation with businesses has been published

The recommendation deals with the inclusion of an open science approach in research, development and innovation activities between Finnish research organizations and companies (RDI activities). More information (Finnish).

Recommendation on citizen science has been published

The purpose of the recommendation is to provide research organizations and their funders, with principles and guidelines for the promotion of citizen science. The recommendation addresses the specific issues of citizen science and provides ways to consolidate citizen science as one of the scientific methods in use. The aim of the recommendation is to provide a basis for ensuring the quality of research in citizen science in the Finnish scientific community. More information (Finnish).

Self-evaluation tool for research services

To support the policy for open scholarship, a service self-assessment tool has been developed that considers the recommendations of all previous national policies on open science in Finland. The purpose of the tool is to assist research organizations in self-evaluating, developing, and making available services. The measures and criteria of the self-assessment tool are also utilized in the national open science monitoring model. More information (Finnish).

UNESCO launches a global call for best practices in open science

Further to the adoption of the UNESCO Recommendation on Open Science, UNESCO is launching a Global Call for Best Practices in Open Science. The best practices will be collected from seven priority areas of the action highlighted in the Recommendations:

 1. Promoting a common understanding of open science, associated benefits and challenges, as well as diverse paths to open science
 2. Developing an enabling policy environment for open science
 3. Investing in open science infrastructures and services
 4. Investing in human resources, training, education, digital literacy and capacity building for open science
 5. Fostering a culture of open science and aligning incentives for open science
 6. Promoting innovative approaches for open science at different stages of the scientific process
 7. Promoting international and multi-stakeholder cooperation in the context of open science and with a view to reducing digital, technological and knowledge gaps.

The survey is open until July 15, 2022. More information

Open Science monitoring begins

The Finnish research community has jointly set clear objectives for the development of open science and research both in the Open Science and Research Declaration and in the policies supporting it. Open science and research monitoring examines the achievement of objectives both nationally and from the perspective of organisations. Open Science and Research monitoring data collection is open 19.5.-30.6.2022. The results will be published in October-November 2022 in Research.fi. More information

More information on open science issues is available from Research Support at the UEF library, Open science and OpenUEF Yammer Group (UEFians).

Tomi Rosti, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tutkimuksen tuki | Research support
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Avoimen tieteen uutisia 1/2022 | Open Science News 1/2022

(Please, scroll down to read in English.)

Uusia etuja artikkelien kirjoittajamaksuihin (APC) UEFissa

Vuoden 2022 alusta on solmittu uusia sopimuksia artikkelien kirjoittajamaksueduista UEFilaisille. Kokonaan uusina kustantajina mukaan tulevat Cambridge University Press, Cell Press ja Karger. Näiden kustantajien lehdissä voi julkaista artikkeleita avoimina ilman kirjoittajamaksuja. Muutamien muiden kustantajien kanssa on uusittu vuoden vaihteessa umpeutuneita sopimuksia. Tutustu tarkemmin kustantajakohtaisiin ohjeisiin ja lehtivalikoimiin edellä olevista kustantajalinkeistä.

Sopimusneuvottelut jatkuvat edelleen Association of Computing Machineryn (ACM) kanssa. ACM:n kirjoittajamaksuohjeet päivitetään UEFin kirjoittajamaksuetujen sivulle, kun neuvottelut on saatu loppuun. Samalta sivuilta löytyvät tiedot myös niiden kustantajien kirjoittajamaksueduista, joiden sopimuskausi on jatkunut yli vuodenvaihteen. Lisätietoja: kirjoittajamaksut@uef.fi

UEFin kirjoittajamaksutiedot päivitetty OpenAPC-palveluun

Itä-Suomen yliopiston kirjoittajamaksutiedot vuodelta 2021 löytyvät nyt OpenAPC-palvelusta.

OpenAPC:ssa näkyvät tiedot eivät ole täysin kattavat johtuen palvelun rajoituksista, mutta antavat hyvän kokonaiskuvan vuoden 2021 kuluista. Lisätietoja viime vuoden kirjoittajamaksuista on luettavissa lähiaikoina kirjaston blogissa.

SoleCRIS ja julkaisutiedonkeruu uudistuvat 2022

Uusi UEF CRIS otetaan käyttöön maalis-huhtikuun vaihteessa. Siinä julkaisut ilmoitetaan raportointiin järjestelmän sisäisellä lomakkeella. Erityisesti DOI-tunnuksellisten julkaisujen ilmoittaminen on entistä helpompaa. Samalla muuttuu myös valtakunnallinen tiedonkeruumalli: julkaisutyyppeihin perustuvasta raportoinnista siirrytään ns. attribuuttipohjaiseen tiedonkeruuseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatimassa tähän perustuvaa tutkijaohjeistusta.

Miksi nämä muutokset?

 • Nykyinen SoleCRIS on teknisesti vanhentunut eikä mahdollista uutta tiedonkeruumallia.
 • Uudistus mahdollistaa julkaisutyyppien ulkopuolisten julkaisutietojen toimittamisen (esim. abstraktit, posterit) VIRTAan ja Tutkimustietovarantoon.
 • Paremmat tiedonsiirtomahdollisuudet kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Mahdollistaa aiempaa tarkempien tietojen keräämisen julkaisujen avoimesta saatavuudesta.

Kannattaa seurata tiedotusta sekä Heimon Palveluissa  että Yammerissa ja osallistua myöhemmin ilmoitettaviin koulutuksiin.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) seuranta alkaa

AVOTT-seurantamalli laadittiin 2021, ja se otetaan käyttöön keväällä 2022. Vuonna 2022 seuranta keskittyy avointen tieteellisten julkaisujen määriin, ja jatkossa seurantaa on tarkoitus laajentaa muiden indikaattoreiden avulla. Tätä varten ohjaavista dokumenteista ja palveluista kerätään tietoa kyselyn avulla touko-kesäkuussa. Kyselyn tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi:ssä lokakuussa.

Osalinjausten kommentointikierros

Luonnokset kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden sekä avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksesta ovat kommentoitavana 7.2.–18.3.2022.

Kommentointi on avoin koko korkeakoulu- ja tutkimusyhteisölle. Kommentoinnin päätyttyä työryhmät muokkaavat luonnoksia ja esittelevät ne Ohjausryhmälle keväällä 2022. Tavoitteena on osalinjausten hyväksyminen vuoden 2022 aikana. Lisätietoja

Tutkimuksen arviointijärjestelmäuudistus

Euroopan komission tutkimus- ja innovaatio-osasto on julkaissut raportin, jossa tarkastellaan tutkimuksen arviointijärjestelmän uudistusta. Raportissa esitetään, että tutkimuksen arvioinnissa kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota arvioinnin kohteiden luontaisiin ansioihin ja tuloksiin kuin julkaisujen lukumäärään tai julkaisukanaviin, ja korostetaan laadullista vertaisarviointia, jossa voidaan vastuullisesti hyödyntää määrällisiä indikaattoreita. Avointa toimintakulttuuria, avointa tiedon ja datan jakamista esitetään huomioitavaksi sekä tunnustamaan tutkimustoiminnan ja käytäntöjen moninaisuutta. Lisätietoja: Towards a reform of the research assessment system

Avoin TKIO -keittokirja: Reseptejä avoimempaan tutkimukseen ja oppimiseen

Julkaisuun on koottu 26 hyväksi havaittua toimintamallia näiden otsikoiden alle: avoin toimintakulttuuri, avoin TKI-integroitu oppiminen, aineistojen kestävä käyttö ja avoin innovaatioekosysteemi.

Reseptikirjan sisältämiä toimintamalleja on pääsääntöisesti kehitetty useamman kuin yhden korkeakoulun yhteistyönä. Reseptien ytimessä on kuvaus siitä, miten malli toimii, mitä hyötyä siitä konkreettisesti on ja miten se voidaan helpoiten ottaa käyttöön myös muissa korkeakouluissa. Lisäksi resepteissä pohditaan, mitä asiasta on käytännössä opittu. Reseptikirja sisältää hankkeen (Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi, jossa 11 ammattikorkeakoulua ja Aalto-yliopisto) julkaisuluettelon.

Koulutuksia, webinaareja, verkkotapahtumia ja työpajoja

Kansainvälinen avoimen oppimisen viikko 7.-11.3.2022

Vuotuisella OE-viikolla (OEWeek) jaetaan ja opitaan avoimen opetuksen ja oppimisen uusimmista saavutuksista. Tutustu kansainvälisen avoimen oppimisen viikon webinaaritarjontaan.

Samaan aikaan vietämme Suomessa myös Jaa Jotain -viikkoa. Vuodesta 2013 järjestettyjen tempausten aikana on syntynyt Avointen oppimateriaalien kirjasto aoe.fi.

Työpaja avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksesta 8.3.2022 klo 13-15

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän järjestämässä työpajassa tutustutaan valmisteilla olevaan kansalliseen osalinjaukseen avoimista oppimis- ja opetuskäytännöistä. Lisäksi pohditaan yhdessä, miten avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt voisivat muuttaa korkeakoulutusta ja miten osalinjaus vastaa oppijoiden ja opettajien haasteisiin. Tilaisuus on suunnattu erityisesti korkeakoulujen opettajille ja opiskelijoille ja on osa kansainvälistä avoimen oppimisen viikkoa. Ilmoittautuminen viimeistään 1.3.

Oppimateriaalit avoimeksi -koulutus (webinaari)

Tampereen yliopiston kirjasto järjestää koulutuksen oppimateriaalien avoimuudesta 9.3.2022 klo 14.15–15.45. Lisätietoja.

Etiikan päivä 2022: Tutkimusetiikan kansainväliset ulottuvuudet asiantuntijaseminaari & työpajat verkossa ti 15.3.2022 klo 11-16

Webinaarissa syvennytään tutkimusetiikan kansainvälisiin ulottuvuuksiin. Tapahtuma on suunnattu erityisesti tutkimusetiikan asiantuntijoille, tutkijoille ja tohtorikoulutettaville, mutta myös kaikille muille tieteen parissa toimiville ja tutkimusetiikasta kiinnostuneille. Lisätietoja.

 

New benefits for article/author processing charges (APC) at UEF

New agreements on benefits related to article/author processing charges for UEF researchers have been signed since the beginning of 2022. New agreements have been signed with Cambridge University Press, Cell Press and Karger. Authors can publish open access articles in these publishers’ journals without article/author processing charges. Some agreements that expired at the New Year have been renewed with other publishers. Learn more about publisher-specific instructions and journal collections by clicking the publisher links above.

We are continuing our negotiations with the Association of Computing Machinery (ACM). The APC instructions concerning ACM will be updated on the UEF APC page when negotiations are finalised. The same page contains information on the APC benefits offered by the publishers whose agreement period has continued past the end of the year. Additional information: apcfees@uef.fi

OpenAPC service updated with UEF’s APC details for 2021

The details of the article/author processing charges at the University of Eastern Finland in 2021 are now available in the OpenAPC service.

The information displayed in OpenAPC is not exhaustive due to the service’s limitations, but it does provide a good overall picture of the charges paid in 2021. Additional information on last year’s processing charges will be made available on the library blog in the near future.

Changes in SoleCRIS and publication data collection 2022

The new UEF CRIS will be launched at the end of March. Publications will be submitted for reporting via the built-in form. It will be easier to submit especially publications with DOI. At the same time the publication data collection model will be changed: instead of publication types a new model with attributes will be taken into use. The Ministry of Education and Culture is writing instructions on this for researchers.

Why all the changes?

 • The current SoleCRIS is outdated and cannot be used in the attribute-based reporting.
 • It will be possible to submit data on publication types outside the Ministry’s data collection (e. g. abstracts, posters) to VIRTA and Research.fi.
 • Modern interfaces for data transfer between systems nationally and internationally
 • More detailed information can be collected for example on open access of the publications.

More information on UEF CRIS can be found in Heimo Services and Yammer. It might also be useful to participate in staff training which will be announced later.

Monitoring of open science and research (OSR) to start

An OSR monitoring model (in Finnish) was prepared in 2021, and it will be implemented in spring 2022 . In 2022, the monitoring will focus on the numbers of open scientific publications, and the plan is to expand this monitoring with the help of other indicators in the future. To this end, a survey will be conducted in May and June to collect information on the guiding documents and services. The survey results will be published at research.fi in October.

Round of comments on policy components

The draft policy components for open access to anthologies and monographs and for open educational practices are open for comments from 7 February to 18 March 2022.

The entire Finnish higher education and research community is invited to comment on the policy components. Once the commenting has concluded, the working groups will edit the drafts and present them to the Steering Group in spring 2022. The goal is to approve the policy components in 2022. Further information.

A reform of the research assessment system

The Directorate-General for Research and Innovation of European Commission has published the scoping report, examining the reform of the research assessment system. The report suggests that the assessment of research would focus more attention on the intrinsic merits and performance of the assessment subjects in the future, than to the number of publications or where publications are published and emphasises qualitative peer review which can be supported by responsible use of quantitative indicators. During the assessment process, an open culture of activity, open sharing of knowledge and data are presented for taking into account. The diversity of research activities and practices should be also recognized. More information can be found in the report: Towards a reform of the research assessment system.

Open RDI cookbook: recipes for more open research and learning

‘Avoin TKIO -keittokirja: Reseptejä avoimempaan tutkimukseen ja oppimiseen’ is a Finnish-language publication that compiles 26 proven operating models under the following headings: open operating culture, open RDI-integrated learning, sustainable use of materials, and open innovation ecosystem.

The operating models contained in this ‘cookbook’ were primarily developed in collaboration between several higher education institutions. At the recipes’ core is a description of how each model works, what concrete benefits it offers and the easiest way to implement it at other higher education institutions. Additionally, the recipes include contemplation of what was learned about each model in practice. The cookbook also includes a list of the publications related to the project (the ‘Open RDI, Learning and Innovation Ecosystem at Finnish Universities of Applied Sciences’ project involves 11 universities of applied sciences and Aalto University).

Courses, webinars, online events and workshops

OE Week 7-11 March 2022

International Open Education Week
An annual celebration, Open Education Week (OE Week) is an opportunity for actively sharing and learning about the latest achievements in Open Education worldwide.

Open Education Week was launched in 2012 by Open Education Global as a collaborative, community-built open forum. Every year OE Week raises awareness and highlights innovative open education successes worldwide. OE Week provides practitioners, educators, and students with an opportunity to build a greater understanding of open educational practices and be inspired by the wonderful work being developed by the community around the world.

Workshop on the policy component for open educational practices 8 March 2022 1–3 pm

Held in Finnish by the Expert Panel in Open Education, this workshop examines the national policy component for open educational practices that is currently being prepared. The workshop participants will also discuss how open educational practices could change higher education and how the policy component meets the challenges faced by learners and teachers. The event is intended for teachers and students at higher education institutions in particular and is part of the international Open Education Week.
Sign up by 1 March at the latest.

Open learning materials training session (webinar, in Finnish)

Tampere University Library will hold a training session on the openness of learning materials on 9 March 2022, 2:15–3:45 pm. Further information.

Ethics Day 2022: expert seminar & workshops on international dimensions of research ethics online on Tue 15 March 11 am–4 pm

Held in Finnish, the webinar will delve into the international dimensions of research ethics. The event is intended for research ethics experts, researchers and doctoral students in particular, but it is also open to all others who work in science and are interested in research ethics. More information.

 

More information on open science issues is available from Research Support at the UEF library, Open science and OpenUEF Yammer Group (UEFians).

Tomi Rosti, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tutkimuksen tuki | Research support
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Avoimen tieteen uutisia 4/2021 | Open Science News 4/2021

(Please, scroll down to read in English.)

Open access -viikko

OA-viikolla järjestettiin kaksi kaikille avointa online-kahvilaa sekä työpaja tutkijoille. Tapahtumista viestittiin kaikilla kanavilla. Kuhunkin tapahtumaan osallistui 10-15 kiinnostunutta, joista suurin osa oli saanut tiedon Yammerin kautta. Saatu palaute oli positiivista, keskiarvona 4 tai 5 asteikolla 1-5.

Viikolla jaettiin perinteinen avoimen tieteen edistäjän kunniakirja, jonka sai tänä vuonna Vaikuttavuuden talo, ja arvottiin avoin gradu -stipendi opinnäytetyönsä avoimesti julkaisseiden ja arvontaan ilmoittautuneiden kesken.

Kirjaston blogissa pohdittiin, miten tieteen avaaminen rakentaa oikeudenmukaisuutta ja avoimen tieteen edistämistä kansalaistieteen keinoin.

Kirjaston OA-viikon tapahtumiin sisältyi tutkijoille suunnattu työpaja 27.10. Tutkijoiden mietteitä datanhallinnasta, tukipalveluista ja kollegiaalisesta tuesta voi lukea lisää kirjaston blogijutusta ”Tutkijoiden viesti: Lisää tukea, osaamista ja suunnitelmallisuutta tutkimusdatan hallintaan!”

Millaisia koulutuksia, työpajoja tai muita tapahtumia toivoisit ensi vuoden oa-viikolle? Meille voi antaa vinkkejä tai ehdottaa yhteistyötä. Otathan yhteyttä!

Avoin tiede Horisontti Eurooppa -tutkimushankkeissa

UEF kirjaston järjestämän englanninkielisen koulutustilaisuuden tallenne ja esitysmateriaali (vaatii UEF kirjautumisen) ovat saatavilla ja hyödyllisiä hankehakemuksia valmistellessa. Koulutuksessa esitellään avoimen tieteen vaatimuksia, käsitteitä, käytäntöjä ja työkaluja, jotka ovat olennaisia Horisontti Eurooppa -tutkimushankkeissa. Koulutuksessa käydään läpi, miten viedä avointa tiedettä, kuten avointa julkaisemista ja FAIR-periaatteiden toteuttamista, osaksi tutkimushanketta jo hakuvaiheessa, ja kuinka avointa tiedettä arvioidaan hakemuksissa.

Knowledge Rights 21 (KR21)

Ohjelmassa keskitytään saamaan aikaan lainsäädännöllisiä ja käytännön muutoksia, jotka vahvistavat kaikkien oikeutta tietoon kaikkialla Euroopassa. Ohjelman perustana on usko siihen, että tieto on olennaista koulutuksen, innovoinnin ja kulttuurisen osallistumisen kannalta ja että kaikilla on oltava mahdollisuus käyttää sitä erityisesti kirjastojen ja arkistojen kautta sekä digitaalisesti.

ALLEA:n lausunto avoimen tieteen oikeudenmukaisuudesta

ALLEA (European Federation of Academies of Sciences and Humanities) julkaisi lausunnon ”Equity on Open Access”. Julkilausumassa pyritään käsittelemään sitä, miten ”kultaiset” avoimet julkaisureitit ja suuret luku- ja kirjoitussopimukset edistävät akateemisen tutkimuksen epäoikeudenmukaisten rakenteiden vahvistamista ja luomista.

Ilmoittaudu Avoimen tieteen asiantuntija- ja työryhmiin kevätkaudelle 2022!

Uusina työryhminä syyspäivillä perustettiin Oppimisen avoimuuden alle Vastuullisen avoimen oppimisen suositusta luonnosteleva työryhmä sekä Aineistojen avoimuuden alle Datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekarttaa luonnosteleva työryhmä. Ilmoittautuminen uusiin sekä työtään jatkaviin työryhmiin on avattu ja jatkuu 28.1.2022 asti.

Linjausluonnos suomalaisen tutkimusyhteisön toimintakulttuurin avoimuuden edistämiseksi on kommentoitavana 9.11.–20.12.2021

Kommentoitavana oleva linjausluonnos tarkentaa ja konkretisoi Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa määriteltyä toimintakulttuurin avoimuuden strategista päämäärää: “Tutkimusyhteisössä vastuullinen avoimuus on osa tutkimuksen arkea läpi koko tutkimusprosessin, ja tutkimusorganisaatioissa on tätä tukevat arviointikäytännöt, kannustimet ja palvelut.” Luonnosta voi kommentoida verkkolomakkeella.

Vastuullisen arvioinnin SCOPE-malli

Kansainvälinen tutkimuksen arvioinnin työryhmä INORMS REG on julkaissut ohjeen SCOPE-mallin käyttöön. SCOPE on vastuullisen arvioinnin malli, joka koostuu viidestä vaiheesta, ja jonka avulla mikä tahansa taho voi arvioida mitä tahansa kokonaisuutta, ja toteuttaa sen vastuullisesti

Koulutuksia, webinaareja, verkkotapahtumia ja työpajoja

Open Science -konferenssi 8.-9.3.2022

Yhdeksäs kansainvälinen avoimen tieteen konferenssi tarjoaa oivalluksia sekä käytännöllisistä että teknisistä innovaatioista, jotka palvelevat avoimien käytäntöjen toteuttamista. Konferenssin verkkosivut.

Lisää avoimen tieteen asioita kirjaston tutkimuksen tuki -sivuilla ja Avoin tiede -sivuilla sekä OpenUEF-Yammer-ryhmässä (UEFlaiset).

valkoisia palloja, valoviivoja harmalla taustalla

Open access week

The Open Access Week featured two online cafés open to all and a workshop for researchers. Information about these events was shared on all channels. Each event attracted 10–15 participants, most of whom had learnt about the event through Yammer. The feedback we received was positive, and the average score given was 4 or 5 on a scale of 1–5.

As has become tradition, an award was presented to a contributor for open science and open access during the Open Access Week. This year, the award was given to the House of Effectiveness. A grant was also raffled off among students who had published their thesis with open access and registered for the raffle.

The library blog delved into the topics of promoting open science through citizen science and how open science will promote fairness.
What types of training sessions, workshops or other events would you like to see during next year’s Open Access Week? You can send us tips or propose cooperation. Please, contact us!

A workshop for researchers was held on 27th October as part of the Library’s Open Access Week program. Read more about researchers’ thoughts on data management, support services and collegial support in our blog post “Message from the researchers: More support, skills and planning for research data management, please!”

Open science in Horizon Europe research projects

Recording and presentation material (requires UEF login) from the training session organised by UEF Library are available and useful when preparing funding applications. This training introduces open science requirements, concepts, practices and tools relevant in Horizon Europe research projects. The trainers explain how to implement open science, for example open access publishing and FAIR data principles in data management, into the proposal and how open science is evaluated.

Knowledge Rights 21 (KR21)

The programme is focused on bringing about changes in legislation and practice across Europe that will strengthen the right of all to knowledge. It is built on a conviction that knowledge is essential for education, innovation and cultural participation, and that everyone should have the possibility – in particular through libraries, archives and digitally – to access and use it.

ALLEA’s statemant on ‘Equity on Open Access’

ALLEA (the European Federation of Academies of Sciences and Humanities) published statement ‘Equity on Open Access’. The statement aims to address how “gold” open access publishing routes and large read-and-write deals contribute to reinforcing and establishing inequitable structures within academic research.

Register for open science expert panels and working groups for spring season 2022!

During the Open Science Autumn Conference, two new working groups were set up: a working group tasked with drafting a recommendation on open education was set up under the Expert Panel for Open Education, while a working group tasked with drafting a roadmap for the vocational qualification of data management experts was set up under the Expert Panel for Open Data. Registration (form in Finnish) for the new working groups, as well as the existing working groups, is now open and will remain open until 28 January 2022.

Draft policy for the promotion of a culture for open scholarship in the Finnish research community available for comments from 9 November to 20 December 2021

The draft Policy of Open Scholarship, which is currently available for comments, specifies and concretises the strategic goal of ‘culture for open scholarship’, which is defined as follows in the Declaration for Open Science and Research: “Responsible openness is part of daily life in the research community and it permeates the entire research process. Research organisations have the evaluation practices, incentives and services needed to support open science and research.” Use this online form to comment on the draft.

SCOPE framework for responsible research evaluation

The international INORMS Research Evaluation Group (REG) has published new guidelines for the use of the SCOPE framework. The SCOPE framework is a five-stage model for evaluating research responsibly. By using the framework, anyone can evaluate any entity in a responsible manner.

Courses, webinars, online events and workshops

Open Science Conference 8-9 March 2022

The 9th International Open Science Conference offers insights into both practical and technical innovations that serve the implementation of open practices. Conference website .

More information on open science issues is available from Research Support at the UEF library, Open science and OpenUEF Yammer Group (UEFians).

Tomi Rosti, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tutkimuksen tuki | Research support
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services