1.1 Tieteellinen julkaiseminen psykologiassa

Tutkimukset tuottavat informaatiota, jonka tulkinta ja selittäminen muuttavat tutkimustiedoksi. Nykyaikana tieteellisen tutkimuksen tuloksena syntyy valtava määrä tutkimustietoa.      Julkaiseminen on julkisuuteen tulemista.  Julkaisujen avulla akateeminen yhteisö pystyy arvioimaan ja kritisoimaan tutkimusta. Julkaisemalla tutkijat pätevöityvät ja ansioituvat.

Tieteellisessä julkaisussa kuvattu tutkimus on tehty tieteellisiä menetelmiä käyttäen, ja siitä on raportoitu vallitsevan tavan mukaisesti. Eri tieteenaloilla julkaisemisen tavat ja kanavat vaihtelevat.

SKoristekuva. Kirjojen täyttämä seinä, jonka keskellä ovi.uomessa yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä julkaistaan iso osa tieteellisistä tutkimustuloksista laajoina kirjan muotoisina esityksinä, ja yli puolet kotimaassa. Mutta psykologian alalta Opetusministeriön raportissa vuodelta 2008 todetaan, että

”psykologia muistuttaa tutkimus- ja julkaisukulttuuriltaan enemmän lääketieteitä kuin muita yhteiskuntatieteitä”. Kansainvälistä referee-artikkelia pidetään alan tieteellisen kommunikoinnin tärkeimpänä muotona.  Myös psykologian väitöskirjat kootaan tavallisimmin artikkeleista. Yhteisjulkaiseminen usean tutkijan yhteistyönä on tavallista.

Alalla kuitenkin julkaistaan myös paljon tutkimukseen pohjautuvia kirjoja, niin sanottua ”arkipsykologiaa”.

Tärkeää on siis artikkelien julkaiseminen kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä.  Tieteellisyyden takeena pidetään yleisesti julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia eli referee/ peer review –menettelyä (tarkemmin seuraavassa luvussa). Tieteellisen lehden toimituskunta käyttää tieteenalan asiantuntijoita etukäteisarvioinnissa.

Myös kotimaisissa julkaisuissa voidaan julkaista tieteellisiä artikkeleita, esim. Psykologia-lehdellä on käytössä vertaisarviointi.

Julkaisu voi ilmestyä painettuna tai elektronisena, nykyään usein molempina.

Ennen lehtiartikkelin tai kirjan valmistumista tutkimustulokset on saatettu esitellä jossakin kongressissa. Kongressin esitelmistä voidaan koostaa kirja jo etukäteen kongressin osanottajia varten. Kongressin jälkeen esitelmät voidaan julkaista kokonaan tai tiivistelminä, tai jättää julkaisematta. Esitelmät voidaan myös työstää artikkeleiksi kirjaan, lehteen tai muuhun kausijulkaisuun ja mahdollisesti lehden erikoisnumeroksi. Sekä kongressista tehdyn kirjan, että muun kokoomateoksen artikkelit voivat olla vertaisarvioituja.

Kaikki luotettavat ja hyödylliset julkaisut eivät ole uusia tieteellisiä tutkimusraportteja. Esimerkiksi voi mainita kunkin alan oppikirjat ja klassikkoteokset, ammatissa tarvittavat käsikirjat ja ammattilehdet, sekä hallinnollisiin tarpeisiin laaditut raportit ja tilastot.

 

Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoista ja heidän julkaisuistaan löydät tietoja SoleCRIS-järjestelmästä.