1.4 Tieteellisen artikkelin rakenne

Tieteellinen artikkeli raportoi tutkimustuloksia syvällisesti käyttäen tietyn tieteenalan kieltä. Siinä voi olla taulukoita ja kaavioita, kuvia, viittauksia ja aina perusteellinen lähdeluettelo.

Tieteellisellä kirjallisella esityksellä on vakiintunut muoto, jota noudatetaan tieteellisiin lehtiin kirjoitettaessa.

Yksityiskohtien osalta kullakin lehdellä on omat tarkat kirjoitusohjeensa, jonka mukaisesti siihen tarjottava artikkeli on laadittava. Kirjoitusohjeet löytyvät kunkin lehden sivulta. Muoto noudattaa seuraavaa kaavaa:

  • Otsikko, tekijä/t,
  • Tekijöiden osoitteet
  • Tiivistelmä, abstrakti – Abstract
  • Johdanto – Introduction
  • Menetelmät – Methods
  • Tulokset ja niiden tarkastelu – Results, Discussion
  • Johtopäätökset – Conclusions
  • Kiitokset – Acknowledgements
  • Lähdeluettelo – References

Samaa kaavaa noudatetaan pääpiirteissään myös biologian opinnäytteiden kirjoitusohjeissa. (Ks. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen ohjeet  :

http://www.uef.fi/documents/340380/882845/Bio_tutkielmien_kirjoitusohjeet_syksy+2016.pdf )