1.1 Tieteellinen julkaiseminen biologiassa

Tutkimukset tuottavat dataa, jonka tulkinta ja selittäminen muuttavat tutkimustiedoksi. Nykyaikana tieteellisen tutkimuksen tuloksena syntyy valtava määrä tutkimustietoa.

  • Julkaiseminen on julkisuuteen tulemista.
  • Julkaisujen avulla akateeminen yhteisö pystyy arvioimaan ja kritisoimaan tutkimusta.
  • Julkaisemalla tutkijat pätevöityvät ja ansioituvat.
  • Tieteellisessä julkaisussa kuvattu tutkimus on tehty tieteellisiä menetelmiä käyttäen, ja siitä on raportoitu vallitsevan tavan mukaisesti.

 

 

Tieteellisyyden takeena pidetään yleisesti julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia eli referee/peer review -menettelyä. Tieteellisen lehden toimituskunta käyttää tieteenalan asiantuntijoita etukäteisarvioinnissa.

Bio- ja ympäristötieteiden tutkimustieto julkaistaan ensisijaisesti kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä, joiden kohdeyleisönä on kansainvälinen tiedeyhteisö. Arvostetuin julkaisumuoto on artikkeli vertaisarvioidussa, referee-lehdessä.

Myös kirjoissa julkaistaan tutkimustietoa.

Luonnontieteilijät ovat Suomessakin perinteisesti työskennelleet kiinteästi osana kansainvälistä tiedeyhteisöä, jossa tavaksi on muodostunut artikkeleiden julkaiseminen. Julkaisemisen nopeus on tärkeää, että tutkimuksen tekijä saa tulokset omiin, tai ryhmänsä nimiin. Myös nykyään ilmestyvät väitöskirjat perustuvat pääosin tekijöidensä tieteellisissä lehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Julkaisujen kielenä on yleisimmin englanti.

Yhteisjulkaiseminen on erittäin yleistä. Pääosa vertaisarvioitavista lehtiartikkeleista julkaistaan usean tutkijan  yhteisjulkaisuna.

Kotimaisia, tieteellisiä referee-julkaisuja on luonnontieteissä vähän. Näitä ovat esim. Annales Botanici Fennici, Annales Zoologici Fennici ja Entomologica Fennica. Luonnontieteiden kotimaiset lehdet, joita julkaisevat ennen kaikkea tieteelliset seurat, pyrkivät olemaan enemmän yleistajuisia lehtiä (Esim. Luonnon tutkija). Bio- ja ympäristötekniikassa tuotetaan myös käytännönläheisiä julkaisuja alan ammattilaisille, sekä viranomaistahojen raportteja ja tilastoja.

Kirjojen kirjoittajat ovat useimmiten alansa asiantuntijoita, jotka tuottavat kokonaisesityksen jostakin aihepiiristä. Kirjoissa saatetaan julkaista myös uutta tutkimusta, mutta niitä ei pidetä samalla tavoin ensisijaisina lähteinä, kuin tieteellisiä artikkeleita.  Kokoomateos sisältää artikkeleita. Kullakin artikkelilla on omat tekijänsä, mutta myös koko koosteella on toimittaja tai toimittajat.

Ennen lehtiartikkelin tai kirjan valmistumista tutkimustulokset on saatettu esitellä jossakin kongressissa. Kongressin esitelmistä voidaan koostaa kirja jo etukäteen kongressin osanottajia varten. Kongressin jälkeen esitelmät voidaan julkaista kokonaan tai tiivistelminä, tai jättää julkaisematta. Esitelmät voidaan työstää myös artikkeleiksi kirjaan, lehteen tai muuhun kausijulkaisuun ja mahdollisesti lehden erikoisnumeroksi. Sekä kongressista tehdyn kirjan, että muun kokoomateoksen artikkelit voivat olla vertaisarvioituja.

Joillakin biologian aloilla ovat tärkeitä myös yritysyhteistyön tuloksena syntyneet sovellukset ja patentit.

aika

Aikakauslehdistä ja sarjajulkaisuista käytetään yhteisnimitystä kausijulkaisut (näitä voidaan sanoa myös jatkuviksi julkaisuiksi, joka on vielä hieman laajempi joukko). Lehden ja sarjan ero ei ole aina selvä. Usein puhutaan ”tieteellisistä sarjoista”, kun tarkoitetaan tieteellisiä aikakauslehtiä.

  • Aikakauslehti ilmestyy säännöllisesti. Kukin vuosikerta eli volyymi sisältää tietyn määrän lehden numeroita. Joillakin lehdillä ilmestyy yhdessä vuodessa useita volyymejä, joillakin lehdillä yksi volyymi käsittää useita vuosia. Tavallisimmin volyymi kuitenkin sisältää yhden vuoden numerot. Kukin numero sisältää useita artikkeleita.
  • Julkaisusarjan osia voi ilmestyä sitä mukaa, kun kirjoituksia tulee valmiiksi ja hyväksytään, mutta ilmestyminen voi olla myös säännöllistä. Osilla on juokseva numerointi. Tavallisesti jokaisella sarjan osalla on oma nimi sarjan nimen lisäksi. Sarjan osa voi sisältää useita kirjoituksia, tai siinä voi olla vain yksi kirjoitus.

Tieteellisten kausijulkaisujen tuottamisessa ovat usein mukana tieteelliset seurat tai vastaavat yhteisöt yhdessä kaupallisten kustantajien kanssa.

Suuri osa tieteellisistä kausijulkaisuista ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä versiona, jotka ovat sisällöltään keskenään samanlaiset.