Henkilökuvia Vaka-koulutuksesta 2

Niina Salonen / FM

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2011. Työskenneltyäni seitsemisen vuotta opettajana perusasteella ja lukiossa tartuin syksyllä 2018 tilaisuuteen ryhtyä draamakasvatuksen ja puheviestinnän yliopisto-opettajaksi. Intohimoni on taide kaikissa muodoissaan, mikä heijastuu harrastuksiini ja työhöni. Arvostan siis luovuutta ja asioiden pohtimista uusista näkökulmista. Tavoittelen oivalluksia, joita ammennan erityisesti taideteoksista, keskusteluista, luonnosta, uusista ympäristöistä ja haasteista. Parhaimmillaan työskentely draaman maailmassa on juuri tällaista: luovaa ja oivalluksia tuottavaa.

Kevättä ja syksyä. Näkemästäni ja kokemastani poimin aiheita työhöni ja harrastuksiini kuten metalligrafiikkaan.

Luonteeltani olen utelias ja pohdiskeleva. Olen kiinnostunut vuorovaikutuksesta ja ihmisyhteisöjen toiminnasta. Pidän itseäni sosiologina, joka haluaa ymmärtää vakiintuneita ajattelu- ja toimintatapoja eli sitä, mikä saa meidät toimimaan odotuksenmukaisesti erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä – tai rikkomaan näitä normeja – ja kuinka sosiaalinen ympäristö vaikuttaa meihin. Jatko-opinnoissani tutkin sitä, kuinka alkukasvatuksen opettajan ammatti-identiteetti muodostuu opettajaopinnoissa ja työelämässä. Ajattelen, että identiteetissä näkyy kulttuuri, yhteiskunnallinen tilanne sekä persoonalliset piirteet ja kokemukset. Kasvatuksella ja koulutuksella voidaan vaikuttaa identiteetin muodostumiseen, mutta tätä prosessia voisimme tuntea paremmin.

Juuret vai kahleet? Itäsuomalaisuus on osa identiteettiäni. Mietin kuitenkin, kuka tai mikä määrittelee, kuka kukin on.

Minut voi tavata kasvatustieteen opintojaksoilla, jotka käsittelevät vuorovaikutusta ja puheviestintää (Oppimisen ja kehityksen perusteet, Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä). Opetan myös luokanopettajaopiskelijoille ja varhaiskasvatuksen opettaja-opiskelijoille draamakasvatuksen opintojaksoja (Kirjallisuus- ja draamakasvatus, Teatteri- ja draamakasvatus, Monimediainen lastenkulttuuri), joilla perehdytään draamakasvatuksen alkeisiin ja merkitykseen sekä vahvistetaan opiskelijan luottamusta itseensä draaman ohjaajana ja draamakasvatusta sisältävien tapahtumien suunnittelijana ja toteuttajana. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistäni pidän varhaiskasvatuksen perustavan ja valmistavan harjoittelun ohjaamista, koska usein erityisesti harjoittelun aikana opiskelija huomaa teoreettistenkin opintojen merkityksen sekä havainnoi ammatti-identiteettinsä muodostumista.

(Kuvat: Niina Salonen)

 

Susanna Iivonen / LitT

Olen Susanna Iivonen (LitT) ja työskentelen Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa yliopistonlehtorina Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla. Olen valmistunut liikuntatieteiden tohtoriksi 2009 Jyväskylän yliopistosta. Liikuntapedagogiikan alaan kuuluvassa väitöskirjatutkimuksessani tarkastelin varhaiskas-vatuksessa toteutetun liikuntaohjelman yhteyttä lasten motoristen perustaitojen kehitykseen yhden vuoden aikana (Iivonen 2009).  Vuonna 2003 valmistuin liikuntatieteiden maisteriksi pääaineenani liikuntasuunnittelu ja -hallinto ja minulla on liikunnanopettajan koulutus. Väitöskirjatutkimusta edeltävän ajan työskentelin liikuntayritysten palveluksessa ryhmäliikuntaohjaajana, -kouluttaja-na ja -esimiehenä.

Kyyveden Lokkaselkä (kuva oman mökin rannasta Ukkosaaresta)

Väitöskirjatutkimukseni valmistumisen jälkeen olen työskennellyt liikunnan- ja terveystiedon opettajana sekä erilaisissa tutkijan tehtävissä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toimien samalla myös liikunnanopettajankoulutuksen opetustehtävissä. Varhaisikäisten lasten motoriikkaan, fyysiseen aktiivisuuteen ja niihin yhteydessä oleviin tekijöihin kohdistunut tutkimustyö ei olisi ollut mahdollista ilman suomalaisia ja kansainvälisiä kollegoita. Jyväskylän vuosinani mm. olin mukana lasten motorisiin taitoihin kohdistuvissa tutkimushankkeissa, Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016) sekä Move! -järjestelmän kehittämistyössä. Tein myös muutamia opetus- ja tutkimusvierailuja Australiaan.

Ennen syksyä 2018, jolloin aloitin Itä-Suomen yliopistossa, työskentelin liikuntakasvatuksen yliopistonlehtorina Turun yliopistossa opettajankoulutuslaitoksella puolitoistavuotta. Täällä Itä-Suomen yliopistossa työtehtäviäni ovat liikuntakasvatuksen opetustehtävät varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa, tutkimustehtävät suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimus-projekteissa sekä yhteiskunnalliset vaikuttamistehtävät. Opetuk-sessa ja tutkimuksessa tavoitteeni on tehdä asioita, jotka edistävät lasten liikunnan iloa. Lisää tietoa minusta ja tutkimuksistani löytyy tämän linkin takaa:
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/susanna.iivonen/

Olen kotoisin Mikkelistä, jossa synnyin vuonna 1978. Vapaa-ajalla mielelläni ulkoilen, liikun, luen ja olen hyvien ystävien kanssa.

Joensuun Kuhasalo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.