Tule opiskelemaan hoitotiedettä Itä-Suomen yliopistoon!

Kolme Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitoksen opiskelijaa kertoo opinnoista, työllisyydestä sekä muista Hoitotieteen opiskelun myötä auenneista projekteista.

Alt text: Kuvituskuva, jossa esitellään blogitekstin kirjoittajat. Vasemmalta oikealle: 1) Sanna Metsäketo, preventiivinen hoitotiede, TtM-opiskelija, kätilö, SH
2) Mea Wright, preventiivinen hoitotiede, väitöskirjatutkija (UEF), TtM, TH, SH, 3) Kaisa Marin, preventiivinen hoitotiede, väitöskirjatutkija (UTU), TtM, SH

Hoitotieteen opiskelu on Itä-Suomen yliopistossa tehty saavutettavaksi: opintoja on helppo suorittaa, vaikka ei asuisi Kuopiossa. Jokainen meistä on suorittanut opintonsa pääkaupunkiseudulla asuen.

Vaikka me kolme aloitimme opintomme samaan aikaan vuoden 2018 syksyllä, olemme kaikki valmistuneet eri aikaan (Sannan valmistuminen on aivan nurkan takana!) ja päässeet opintojemme myötä mukaan hyvin erilaisiin projekteihin ja työtehtäviin.

Sanna Metsäketo:

Ikä: 33 v

Paikkakunta: Helsinki

Valmistumisajankohta: Kevät 2024

Yhteystiedot: sanna.metsaketo@hel.fi

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/sanna-metsäketo-84005b173/

Valmistuin sairaanhoitajaksi ja kätilöksi Metropolia-ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2017. Olen työskennellyt kätilönä naistentautien vuodeosastolla erikoissairaanhoidossa, lähihoitajan ja sairaanhoitajan sijaisuuksissa erilaisissa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä ja vuodeosastoilla sairaaloissa, sekä sairaanhoitajan toimessa infektiokohorttiosastolla sairaalassa.

Olen opiskellut hoitotieteen opinnot pääosin työn ohessa omaan tahtiin ja korona-aikana taukojakin pitäen, mikä on sopinut hyvin pohdiskelevalle tutkijanluonteelleni ja auttanut tieteellisen ajattelun kypsymisessä vuosien varrella! Opiskelu on ollut sekä osaamista että elämää rikastavaa. Olen saanut vankan tutkimus- ja kehittämistyöskentelyn perusosaamisen tiedeyliopistosta, luonut tärkeitä verkostoja ja saanut uusia ystäviä.

Itä-Suomen yliopiston preventiivisen hoitotieteen tutkimuksellisten painopistealueiden teemoista digitalisaatio ja turvallisuus ovat itselleni tutuimpia. Kandidaatintutkielmani tein kätilötyöhön liittyen lähisuhdeväkivaltaan yhteydessä olevista tekijöistä. Asiantuntijuusharjoittelun suoritin Helsingin kaupungilla hoitotyön palvelurobotiikkaa sairaalassa pilotoivassa hankkeessa. Kyseessä oli kansainvälisestikin uutta älyteknologiaa hyödyntävä kokeilu, jossa pääsin työskentelemään hoitotyön asiantuntijoiden lisäksi mm. ICT-asiantuntijoiden ja insinöörien kanssa. Harjoittelu poiki tutkimusassistentin työn pilotista tehtävässä tutkimuksessa yhdessä Yorkin ja Exeterin yliopiston kanssa.

Pro gradu -tutkielmani on osa akatemiatutkija Marja Härkäsen johtamaa MASI – lääkitysturvallisuuden tutkimushanketta, ja graduni aiheena on lääkehoidon automaatio- ja teknologiaratkaisujen vaikutukset sairaanhoitajan turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen. Tutkielma valmistuu keväällä 2024.

Hain hoitotieteen opintoihin heti ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen. Koen positiivisena, että opinnot avaavat mielenkiintoisia ja rajoittamattomia mahdollisuuksia työelämässä, kun uraa on edessä vielä vuosikymmeniä! Se on osaltaan rohkaissut katsomaan yhteiskunnallisia muutoksia ja trendejä pidemmällä aikatähtäimellä – millaiseksi hoitotiede ja hoitotyö kehittyy tulevien vuosikymmenten aikana? Toivottavasti olen osaltani mukana kehittämässä niitä esimerkiksi digitalisaation, automaation tai hoidon turvallisuuden saralla.

Kannustan lämpimästi kaikkia kiinnostuneita hakeutumaan hoitotieteen opintoihin UEF:lle ja kartuttamaan osaamistaan ja luomaan oman näköistä urapolkua – eri vaihtoehtoja riittää!

Linkkejä:

MASI – Lääkitysturvallisuuden tutkimusprojekti: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/masi-laakitysturvallisuuden-tutkimusprojekti/

Asiantuntijuusharjoittelussa pilotoitu robotti: https://www.touchlab.io/telerobotavatar

Helsingin kaupungin uutinen robottikokeilusta: https://www.hel.fi/fi/uutiset/laakson-sairaalassa-kokeillaan-alun-perin-avaruuteen-suunniteltua-robottia

Mea Wright:

Ikä: 33 v

Paikkakunta: Helsinki

Valmistumisajankohta 06/2021

Yhteystiedot: Mea.wright@uef.fi

UEF Connect: https://uefconnect.uef.fi/henkilo/mea.wright/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mea-wright-449b58200/

Olen valmistunut terveydenhoitajaksi sekä sairaanhoitajaksi Turun ammattikorkeakoulusta jouluna 2015. Tämän jälkeen työskentelin muistisairaiden lyhytaikaishoidossa sairaanhoitajana ja päätin hakea maisteriopintoihin vuonna 2018. Ovet aukesivat preventiivisen hoitotieteen tutkinto-ohjelmaan, josta myös valmistuin maisteriksi kesäkuussa 2021.

Itse pidin erittäin merkittävänä sitä, että opinnot oli mahdollista suorittaa etänä. Etäosallistuminen luennoille ja seminaareille on nykypäivää, eivätkä työpaikatkaan ole enää paikkaan sidonnaisia, miksi siis opiskelun tulisi olla? Nautin maisteriopinnoista hyvin paljon ja sain niistä runsaasi eväitä akateemiselle uralleni.

Preventiivisen hoitotieteen työelämäharjoittelun suoritin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet -yksikössä. Kandidaatintutkielmani oli kirjallisuuskatsaus, jossa tarkasteltiin hoitotyön rakenteista kirjaamista. Pro gradu -tutkielmani tein yliopistonlehtori Krista Jokiniemen ja yliopistonlehtori Päivi Kankkusen ohjauksessa aiheesta ”Alkoholinkäyttöön liittyvä väkivalta ja sen ehkäisy: systemaattinen kirjallisuuskatsaus väkivallan tekijöille suunnatuista interventioista.” Tutkielmaan liittyen julkaisimme aiheesta myös tieteellisen artikkelin lehdessä Journal of Advanced Nursing.

Maisteriopintojen aikana minua pyydettiin projektisuunnittelijaksi Hoitotieteen laitoksen koordinoimaan, ESR-rahoitteiseen TEHOA-hankkeeseen (sisältö esitetty kuvassa), jossa aloitin heti valmistuttuani kesäkuussa 2021. TEHOA-hankkeessa pilotoimme kliinisen hoitotyön asiantuntijuutta lujittavan täydennyskoulutuksen Pohjois-Savon alueella työskenteleville sairaanhoitajille. Täydennyskoulutus (40 op) järjestettiin 09/2021-05/2023 välisenä aikana. Hankkeen päättymisen jälkeen olen ollut mukana laatimassa uutta ESR-hankehakemusta sekä edistänyt väitöskirjaani. Lisäksi valmistelemme uutta hanketta, josta lisätietoja myöhemmin!

Väitöskirjani koskee TEHOA-täydennyskoulutukseen osallistuneiden sairaanhoitajien kokemuksia työnsä tuloksellisuudesta. Väitöskirjasta on tällä hetkellä julkaistu 2/4 osatutkimusta, joihin voi halutessaan tutustua UEF Connect-linkin kautta.

Hoitotieteen opinnot ovat antaneet minulle paljon, esimerkiksi mahdollisuuden väitöskirjatyöskentelyyn, vierailevana tutkijana toimimisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, projektityöskentelykokemusta, opetus- ja ohjausosaamista sekä turvallisen työyhteisön. Tulevaisuuden suunnitelmiini kuuluu väitöskirjan loppuunsaattaminen, jonka tueksi Työsuojelurahasto on myöntänyt minulle vuoden mittaisen väitöskirjastipendin. Lämpimät kiitokseni Työsuojelurahastolle!

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

TEHOA-hanke

Julkaisuluettelo

Työsuojelurahasto

Kaisa Marin:

Ikä: 37 v

Paikkakunta: Espoo

Valmistumisajankohta: 12/2021

Yhteystiedot: kaisa.j.marin@utu.fi

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kaisa-marin-4955501b1/

Valmistuin sairaanhoitajaksi Metropolia ammattikorkeakoulusta syyskuussa 2017. Työkokemusta sairaanhoitajana minulle on kertynyt muun muassa kiertävänä sairaanhoitajana sisätautiosastoilla, ikääntyneiden psykoosiosastolta, mielialahäiriöosastolta sekä neuromodulaatioyksiköstä, jossa annettiin sähkö- ja TMS (Trascranial Magnetic Stimulation) -hoitoja.

Preventiivisen hoitotieteen opinnot vetivät puoleensa, koska terveyden edistäminen on lähellä sydäntäni ja opinnot mahdollistavat laajasti erilaiset uramahdollisuudet. Koin positiivisena myös mahdollisuuden opiskella omaan tahtiin ja tarvittaessa etänä.  Kandidaatin tutkielmani aihe liittyi läheisten kokemuksiin psykiatristen potilaiden perusoikeuksien rajoituksiin ja pääsin siinä syventämään hoitotyössä kerryttämääni ymmärrystä.

Graduni tein puolestaan THL:lle aiheena Ikääntyneiden yksinasuvien mielen hyvinvointi ja sen yhteys yksinäisyyden, yksinasumisen ja terveydentilan kokemuksiin. Jatkan edelleen yhteistyötä THL:n kanssa vierailevana tutkijana ja minulla on työn alla tutkimusartikkeli samasta kyselytutkimusaineistosta, mitä hyödynsin myös gradussa.

Pohtiessani, minne halusin maisteriopintojen aikana harjoitteluun, minulle oli tärkeää päästä haastamaan itseäni ja oppimaan lisää näyttöön perustuvasta toiminnasta. Sainkin harjoittelupaikan Hoitotyön tutkimussäätiöltä (Hotus), jonne pääsin harjoittelun jälkeen ensin tuntityöhön Muistava-hankkeeseen. Vuonna 2021 aloitin Hotuksella täysipäiväisesti ensin tutkimusassistenttina ja myöhemmin nuorempana tutkijana. Kolmen vuoden aikana Hotuksella olen muun muassa osallistunut erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, mentoroinut hoitosuositustyöryhmiä sekä laatinut ja editoinut julkaistavia Näyttövinkkejä. Olen myös ollut varapuheenjohtajana mukana laatimassa vuonna 2022 julkaistua Etäyhteydellä toteutettava pitkäaikaissairautta sairastavan omahoidon ohjaus – Hotus-hoitosuositusta.

Voin lämpimästi suositella Hoitotieteen opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Itselleni ne avasivat ovet unelmien työpaikkaan ja sain myös innon opiskella eteenpäin – olen aloittanut väitöskirjatutkijana Turun yliopistossa aiheenani nuoret hoivaajat, joiden vanhemmilla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö tai päihderiippuvuus. Kun on jo maisteriopintojen aikana oma-aloitteinen ja aktiivinen, opinnot voivat avata ovet vaikka minne!

Tule sinäkin opiskelemaan Hoitotiedettä Itä-Suomen yliopistoon! Yhteishaku auki 13.3.2024 klo 8.00 − 27.3.2024 klo 15.00.

Linkit:

UEF Hoitotiede: https://www.uef.fi/fi/koulutus/hoitotiede