Hallitus haluaa säätää lain, joka on jo voimassa

Aamun Helsingin Sanomat kirjoitti hallituksen aikeista korvata “maahantulijoiden” asumisperustainen sosiaaliturva kotouttamisrahalla, jonka “suuruus riippuisi oleskeluluvan saaneen aktiivisuudesta”. Hanketta perusteli sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps.), jonka keskeinen sanoma tuntui olevan, että maahanmuuttajat ovat nykytilanteessa paremmassa asemassa kuin suomalaiset pienituloiset, joiden toimeentulon edellytys on aktivointitoimiin osallistuminen.

Näinhän ei kuitenkaan ole, vaan vaikuttaa siltä, että hallitus viestinnässään sekoittaa puurot ja vellit. Tavoitteena näyttää olevan halu maksaa maahanmuuttajille muita pienempää sosiaaliturvaa ja tämä tavoite hämärretään puhumalla tarpeesta lisäsä maahanmuuttajien vastuunkantoa ja aktiivisuutta.

Tosiasiahan nimittäin on, että jo nykyisellään pakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sosiaaliturva on “vastikkeellista”. Sitä maksetaan niille, jotka osallistuvat kotouttamissuunnitelmaan kirjattuihin kotouttamistoimenpiteisiin.

Kansainvälistä suojelua hakenut  ja sen perusteella oleskeluluvan saanut pääsee suomalaisen sosiaaliturvan piiriin siinä vaiheessa, kun hän saa myönteisen oleskeluluvan ja löytää asunnon jostakin suomalaisesta kunnasta. Tällöin väestörekisteriin kirjataan henkilölle kotikunta, ja vastuu toimeentulosta siirtyy kunnalle, ellei henkilöllä tässä vaiheessa ole töitä tai saa ensisijaisia sosiaalietuuksia, kuten työttömyysturvaa.

Kun oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija muuttaa kuntaan, hänelle tehdään kunnan tai työvoimaviranomaisten toimesta kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelmassa määritetään, mihin koulutukseen tai vastaavaan henkilö osallistuu.

Oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalle järjestetään kotoutumiskoulutuksena suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.)

Laki velvoittaa, että ”maahanmuuttajan on noudatettava suunnitelmaansa sekä hakeuduttava ja osallistuttava säännöllisesti kotoutumissuunnitelmaan sisältyvään suomen tai ruotsin kielen opetukseen ja muihin suunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin ja palveluihin.”

Tämä kotoutumiskoulutus on juuri sitä aktivointia, jota ministeri oleskeluluvan saaneilta turvapaikanhakijoilta odottaa.

Kotoutumissuunnitelman ajalta maahanmuuttajalle maksetaan joko työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Helsingin Sanomien jutussa kerrotaan, että jo tällä hetkellä kantasuomalaiset nuoret voivat menettää pariksi kuukaudeksi 40 prosenttia toimeentulotuesta, jos he eivät osallistu viranomaisten aktivointitoimiin.

Yllätys, yllätys, niin voivat maahanmuuttajatkin.

On totta, että toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa jopa 40 prosenttia (tavanomaisemmin 20 prosenttia), jos henkilön ”toistuvasta 1 momentissa tarkoitetusta menettelystä on pääteltävissä, ettei hän halua ottaa vastaan työtä tai osallistua julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012), kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tai kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.”

Lakia sorvatessaan hallitus valitettavasti ratsastaa virheellisillä väittämillä ja perustelee toimeentulon alentamista tarpeella tehdä lainsäädäntöä, joka on jo voimassa.

Jos olen väärässä, niin korjatkaa tietoni.

PS. Helsingin Sanomia haluaisin kurmoottaa siitä syystä, että jutussa ei kerrota selkeästi, ketä kaavaillut muutokset koskevat. Jutun otsikossa puhutaan “maahantulijoista”, jossakin kohtaa puhutaan “oleskeluluvan saaneista”, mutta jotensakin epäilen, että kyseessä olisi kansainvälisen suojeluntarpeen vuoksi oleskeluluvan saaneista. Maahantulijoillehan asumisperustaista sosiaaliturvaa ei ole tarjolla tälläkään hetkellä, vaan se kuuluu ainoastaan pysyvästi maassa oleskeleville.