Oppimisen avoimuus

Yliopistot kehittävät innolla oppimisympäristöjään. Näin tehtiin myös edellisellä työmaallani, missä viihtyvyyden lisäämiseksi purettiin joidenkin luokkahuoneiden käytävän puoleisia elementtiseiniä ja korvattiin ne lasisilla. Ehkä merkittävin vaikutus oppimisen kannalta oli kuitenkin oppimisympäristön avoimuus. Tämä johti myös siihen, että opettajat uusivat luentoaineistojaan ­– ne kun näkyivät myös ohikulkijoille.

Ns. Bolognan mallin mukaiset tutkinnot, työelämätaidot, opintojen sujuvuus, ympärivuotinen sekä ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen ovat opetussuunnitelmien kehittämisen keskiössä.

Bolognassa 90-luvun lopulla Euroopan unionin jäsenmaiden opetusministerit yhdessä hyväksyivät periaatteen yhdenmukaistaa yliopistollinen koulutus luomalla aidosti kaksiosainen tutkintojärjestelmä kolmen vuoden kandidaatti- ja kahden vuoden maisterivaiheineen. Nyt lähes 20 vuoden kypsyttelyn jälkeen on aika rakentaa aidosti laaja-alaisia kandidaatin tutkintoja, joista on sujuvaa jatkaa useisiin vaihtoehtoisiin maisteriohjelmiin. Pääsy maisterivaiheeseen ilman laajoja siltaopintoja houkuttelee opiskelijoita myös muista yliopistoista. Tarvitaan avoimia ja läpinäkyviä opintokokonaisuuksia sekä valintamenettelyjä.

On helppo ennustaa, että muutamassa vuodessa digitaaliset ratkaisut toteuttavat avointa oppimista. Seuraavanlaiset asiat tulevat olemaan arkipäivää: Opiskelupaikkaa harkitsevat toisen asteen opiskelijat tutustuvat sosiaalisen median kautta opintotarjontaan. Näytille asetettavat oppimismateriaalit ja -tavat toimivat yliopiston näyteikkunoina. Koululaiset voivat myös suorittaa opintoja jo ennen yliopistoon tuloaan. Yliopistoon hakijat osallistuvat valintakokeisiin omilta koneiltaan – sähköinen valintakoehan on jo valmistella oikeustieteen yhteisvalintaan. Tavoitteena on päästä pilotoimaan sitä vuonna 2018.  Avoimet oppimisaineistot niin talon sisällä kuin myös korkeakoulujen kesken lisäävät merkittävästi ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista ja monipuolistavat tarjontaa. Ohjausta harjoitusten tekemiseen kotona saadaan verkossa päivystäviltä opettajilta. Sähköisesti tenttimällä osoitetaan osaaminen itselle parhaiten soveltuvana ajankohtana ja parhaiten soveltuvasta paikasta käsin. Nämä kaikki toteutuvat, me valitsemme millä aikataululla.

Ympärivuotinen oppiminen helpottuu, kun kaikki opintotarjonta on avointa tutkinto-opiskelijoille. E-lukukausi on kesätenttien lisäksi myös lisääntyvää kesäopetusta. UEF Summer School täydentää kurssitarjontaa. Avoimen yliopiston ja perusopetuksen tarjonnan yhtenäistäminen lisää entisestään vaihtoehtoja.

Avoimia innovaatioekosysteemejä rakennetaan yliopiston vaikuttavuuden lisäämiseksi. Niissä lisätään vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan, niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tässä toiminnassa opiskelijoiden osallistuminen on keskeisellä sijalla. Se on tilaisuus opiskelijoille osallistua innovointiin ja kehittää työelämävalmiuksia yhdessä tulevien työnantajien kanssa.

Jaakko_Puhakka_TTY_100x130_3Jaakko Puhakka
Akateeminen rehtori

UEF Summer School kansainvälistymistä ja ympärivuotista opiskelua vauhdittamaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi vuonna 2014 korkeakouluja raportoimaan ympärivuotista opiskelua tukevista käytänteistään ja käynnisti kuluvan vuoden maaliskuussa dialogin ympärivuotisen opiskelun edistämiseksi. Opintojen suorittaminen kesäaikana ei toki ole uutta. Tiedekuntien kesätenteillä on takana pitkä historia samoin kuin kenttäkursseilla, eikä kukaan ole kieltänyt opinnäytteiden työstämistä kesäisin.

Korkeakoulujen vastausten perusteella kesäaikana opiskelua voidaan edistää joustavin opintojärjestelyin ja tarkistamalla perinteistä tapaa rytmittää opetusta kalenterivuoden aikana. Toiminta olisi saatava vakiintuneelle pohjalle, jotta opiskelijat pystyisivät suunnittelemaan opintojaan pitkäjänteisesti. UEF:issa kesäaikana tapahtuvaa opetustarjontaa lisättiin viime kesänä eLukukausi-pilottihankkeen avulla, josta saadut kokemukset olivat pääsääntöisesti myönteisiä. Digitaaliset oppimateriaalit ja oppimisympäristöt tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia paikasta riippumattomaan opiskeluun.

Suunnitteilla oleva UEF Summer School vie kesäisen opetustarjonnan uudelle tasolle. Summer school –toiminta Suomessa on perinteisesti rajoittunut hajanaisiin pitkin kesää järjestettäviin yksittäisiin kursseihin, kun esimerkiksi Britanniassa yliopistot järjestävät intensiivisen muutaman viikon kesäopetusjakson, josta peritään sievoinen kurssimaksu.  Kansainvälisistä ja kahdesta kotimaisesta summer schoolista oppia ottaen tavoitteena on rakentaa UEF Summer Schoolin opetustarjonta pääasiallisesti laitosten opetusohjelmiin sisältyvistä kandi- ja maisteritason kursseista, sekä kesäkoululaisille suunnatusta yhteisestä oheisohjelmasta. Näin on menetelty Helsinki Summer Schoolissa ja LUT Summer Schoolissa.  Koulujen toiminta keskittyy molemmissa kotimaisissa esimerkeissä heinä-elokuun vaihteesta käynnistyvään kolmen viikon periodiin. Lappeenrannassa kesäkoulupaikkoja on ollut yleisessä haussa ja niitä tarjottu keskeisille kansainvälisille partneriyliopistoille, minkä lisäksi kurssit ovat avoimia LUT:n opiskelijoille.

Strategian toimenpideohjelmaan kirjatulle UEF Summer Schoolille ollaan parhaillaan nimeämässä ohjausryhmää, johon tiedekunnilta on pyydetty esityksiä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä Opin, tiedekuntien ja opetustarjonnasta vastaavien laitosten kesken, sekä keskushallinnon taloudellista tukea toiminnan käynnistämisvaiheessa. Summer School tarjoaa erinomaisen keinon tehostaa opiskelijoidemme ympärivuotista opiskelua tukien OKM:n tahtotilaa, minkä lisäksi Summer School vahvistaa yliopistomme kansainvälistymistä ja kansainvälistä tunnettuutta ja vakiinnuttuaan tukee laitosten taloutta kurssimaksujen avulla. Kokonaistyöajan puitteissa opetuksen järjestäminen perinteisten lukukausien ulkopuolella on mahdollista, mutta edellyttää hyvää suunnittelua laitostasolla, minkä johdosta tiedekuntien laitosten sitoutuminen hankkeeseen on ensiarvoisen tärkeää. Koulutusvientiyhtiön näkökulmastakin Summer School tulisi tulkita UEF:in sisäiseksi toiminnaksi. Näin on menetelty Tampere Summer Schoolin kohdalla, jota Tampereen korkeakoulut yhdessä toteuttavat. Summer schoolit ovat osa kansainvälisten tiedeyliopistojen toimintaa, jota ollaan nyt vakiinnuttamassa suomalaiseen yliopistokenttään.

harri_siiskonenHarri Siiskonen

dekaani, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta